KENTLİ HAKLARI BİLDİRGESİ

1. GÜVENLİK: Mümkün olduğunca, suç, şiddet ve yasadışı olaylardan arındırılmış emin ve güvenli bir kent.
2. KİRLETİLMEMİŞ SAĞLIKLI BİR ÇEVRE: Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre.
3. İSTİHDAM: Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak, ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması.
4. KONUT: Mahremiyet ve dokunulmazlığın garanti edildiği, sağlıklı, satın alınabilir, yeterli konut stoğunun sağlanması.
5. DOLAŞIM: Toplu taşıma, özel arabalar yayalar ve bisikletler gibi tüm yol kullanıcıları arasında; birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması.
6. SAĞLIK: Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı bir düzenin sağlanması.
7. SPOR VE DİNLENCE: Yaş yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği olanakların sağlanması.
8. KÜLTÜR: Çeşitli kültürel faaliyetlerin, yaratıcı aktivitelerin ve benzeri olanakların sunulması ve katılımın sağlanması.
9. KÜLTÜRLERARASI KAYNAŞMA: Geçmişten günümüze farklı kültürel ve etnik yapıları barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlanması.
10. KALİTELİ BİR MİMARİ VE FİZİKSEL ÇEVRE: Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu ve güzel fiziksel mekanların yaratılması.
11. İŞLEVLERİN UYUMU: Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal aktivitelerin olabildiğince birbirleriyle ilintili olmasının sağlanması.
12. KATILIM: Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve kuruluşlara arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması.
13. EKONOMİK KALKINMA: Kararlı ve aydın yapıdaki tüm yerel yönetimlerin, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda sorumluluk sahibi olması.
14. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilkesi arasındaki uzlaşmanın sağlanması.
15. MAL VE HİZMETLER: Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimler, özel sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla sağlanması.
16. DOĞAL ZENGİNLİKLER VE KAYNAKLAR: Yerel doğal kaynak ve değerlerin, yerel yönetimlerce, akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde belde de yaşayanların yararı gözetilerek, korunması ve idaresi.
17. KİŞİSEL BÜTÜNLÜK: Bireyin, sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması.
18. BELEDİYELERARASI İŞBİRLİĞİ: Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldelerarası ya da uluslar arası ilişkilerine doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve özendirilmeleri.
19. FİNANSAL YAPI VE MEKANİZMALARI: Bu deklarasyonda tanımlanan hakların sağlanması için, gerekli mali kaynakları bulma konusunda yerel yönetimlerin yetkili kılınması.
20. EŞİTLİK: Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, zihinsel veya fiziksel özürlerine bakılmadan; eşit olarak sağlamakla yükümlü olması.
21. TARİHSEL DOKUNUN KORUNMASI: Adana’nın sahip olduğu tarihi yapı mirasının korunması ve bu mirasın Adana’nın tanıtımında ve turizminin geliştirilmesinde etkin olarak kullanılması.
22. EĞİTİM: Adana’da yaşayanların eğitim alma haklarının savunulması, eğitimin toplumun tüm fertlerine ulaştırılmasının sağlanması.

Adana Kent Konseyi Genel Kurul Kararıdır / 06 Haziran 2002