Adana Kent Konseyi - Argüden Yönetişim Akademisi işbirliği

Sivil toplum, Türkiye’de Tanzimat sonrası gelişmeye başlayan, batıya göre göreceli
olarak daha yeni bir olgudur. Sivil toplumun, ülkemizde demokratik yönetişimin ana
bileşenlerinden birisi olarak gündeme gelmesi, 1996’da İstanbul’da toplanan Birleşmiş
Milletler (BM) Habitat II Konferansı ile olmuştur. Sivil toplumun halk yanında meşruiyet
kazanması ise, 1999 Marmara Depremi sırasında sivil toplumun kamu sektörünün yetersiz
kaldığı alanları etkin müdahalelerle doldurması ile gerçekleşmiştir. Aynı yılın sonunda
Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’yi resmen aday ülke olarak kabul etmesi sivil topluma kamu
gözünde de meşruiyet kazandırmıştır. 2000’li yılların başından itibaren sivil toplum, kamu
sektörü ve özel sektör yanında üçüncü bir sektör olarak, kalkınma ve siyaset ile beraber
kamu politikalarında olmazsa olmaz bir bileşen olarak yerini almaya başlamıştır. Bir yandan
küreselleşme ve AB’ye giriş süreci gibi dış dinamiklerle, öte yandan etnik gruplar, kadınlar,
gençler, engelliler gibi toplumsal tabakaların artan demokrasi taleplerinden oluşan iç
dinamikler; demokratikleşme hareketinde sivil toplum kuruluşlarını daha da etkin bir konuma
getirmiştir. Bunun sonucu olarak, başta 1981 Anayasası olmak üzere, sivil toplumun
serbestçe oluşumunu etkileyen mevzuatta önemli değişiklikler yapılmıştır. Tüm bu olumlu
gelişmelere rağmen, sivil toplumun ülkemizde yeteri kadar büyüyememesi, toplumda

eklenen oranda etkili olamama durumu, hükümetten siyasi partilere, akademik çevrelerden,
kamu idarelerine ve nihayet sivil toplumun bizzat kendi yaptığı değerlendirilmelerde de kabul
edilmektedir.
Son yıllarda TÜSEV, TACSO, SİVİL DÜŞÜN, TESEV, TEPAV, YADA gibi kuruluşların
sivil toplumun geliştirilmesine ilişkin çeşitli faaliyetler yürütmekte olduğu bilinmektedir.
Bununla birlikte kentlerde yerel yönetimlere katılım aracı olarak kurulan “Kent Konseyleri”
yapıları da yerel düzeyde sivil toplumun gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu yapıların
başında Adana Kent Konseyi gelmektedir.
Bu bağlamda Adana Kent Konseyi olarak; sivil toplumda görev alan yöneticileri/yönetici
adaylarını, sivil toplum aktivistlerini, sivil toplumda kariyer yapmayı hedefleyen yeni
mezunları hem teorik hem uygulamalı hem de yasal bilgilerle donatmak amaçlanmıştır.
Belirlenecek kriterle göre bölgedeki sivil toplum kuruluşlarına açık olacak eğitim
çalışmamızda adil ve şeffaf bir başvuru yöntemi ile katılımcılar belirlenecektir. 22 ayrı
konuda, ulusal ve uluslararası tanınmışlığı olan eğitmenler aracılığı ile 5 haftalık bir eğitim
programı düzenlenecektir.
Eğitimler; Adana Kent Konseyi ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi desteğiyle,
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Argüden Yönetişim Akademisi tarafından sunulacaktır.

Facebookta Paylaş